ثبت شركت پارسه ~~~~~~~ 22883230-021 ثبت شركت پارسه ~~~~~~~ 22883230-021 .

ثبت شركت پارسه ~~~~~~~ 22883230-021

رتبه بندي پيمانكاران epc

طرحهاي سرمايه گذاري، طي سالهاي اخير، سرمايه و ديگر منابع ملي را به طور روزافزوني به خود تخصيص داده اند. نياز به بهره برداري سريعتر از طرحها، به وجود آوردن امكان به كارگيري از دانش و تجربه اجرايي پيمانكاران و فن آوري هاي نوين، موجب شده است كه نياز به استفاده از روشهاي اجراي ديگري به غير از روش اجراي متعارف طرحها، احساس شود. در روش اجراي متعارف،مهندس مشاور، طراحي تفصيلي طرح يا پروژه را انجام داده و براساس آن، اسناد مناقصه براي طرح، تهيه شده و پيمانكاران تنها براي اجراي طرح، بر اساس طراحي تفصيلي ياد شده، مشخصات فني، و مقادير مشخص كار، در مناقصه شركت مي كنند.

روش طرح و ساخت، يكي از رو شهاي اجرايي ديگر يا غير متعارف است. روش طرح و ساخت، خود به زير روشهاي ديگري تقسيم مي شود. در روش هاي طرح و ساخت، مسئوليت طراحي و اجراي طرح در چارچوب خواسته هاي كارفرما و ضوابط مقرر، با يك پيمان،به پيمانكار واگذار مي شود.روش اجراي طرح و ساخت، در دورانهاي قديم نيز وجود داشته است. در برخي دورانها، اين روش تنها روش يا مهمترين روش در كه معماري با تجربه بوده، مسئوليت (Master Builder) دسترس براي اجراي طرحها بوده است. در قرون وسطي، سازنده اصلي طراحي و اجرا را به عهده داشته است. ساختمانهاي با شكوه و بزرگ، مثل كليساها، كاخها و مسجدها، در قديم به اين روش ساخته مي شدند.

با پيشرفت روشهاي محاسبه، طراحي و اجرا، و به كارگرفته شدن تاسيسات مختلف در ساختمانها، مهندسي به تدريج از معماري كه رويكردي زيباشناسانه و فلسفي داشت، جدا شد و معماري، مهندسي و ساخت، به صورت تخصص هاي جداگان هاي تكامل پيدا كردند و قوانين و مقررات در كشورها از جمله در كشور ما، جدا شدن طراحي و ساخت را الزامي كردند. طراح و سازنده هر يك، مسئوليت هاي جداگانه اي يافتند و به اين ترتيب، روش متعارف به عنوان روش اجراي اصلي پديدار شد.

از سالهاي دهه 70 ، در آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي، بخش خصوصي، براي برخي از طرحهاي خود، رو شهاي اجراي ديگري را كه هر يك مزايايي داشت، برگزيدند و با شناخته شدن مزاياي آن روشها، به تدريج قوانين ناظر بر كارهاي دولتي نيز، براي به كارگيري روشهاي غيرمتعارف، انعطاف يافته و كارفرمايان دولتي نيز اجازه يافتند كه روشهاي اجراي غير متعارف را در چارچوب محدوديت هايي به كار گيرند.با وجود آن كه هنوز بيشتر كارهاي دولتي و بخش خصوصي در كشورهاي توسعه يافته، به روش متعارف انجام مي شود، اما به كارگيري روشهاي غير متعارف، به ويژه روش طرح و ساخت،گسترش يافته و اين روشها به تدريج سهم بيشتري را به خود اختصاص مي دهند.

بايد توجه داشت كه به كارگيري روش اجراي طرح و ساخت، با در نظر گرفتن جنبه هاي مختلف و مساعد بودن شرايط و رعايت صرفه و صلاح دولت، انجام شود. از ويژگي هاي عمده اين روش اجرا، نياز به كوتاه كردن زمان، و انتقال برخي ريسكها و مسئوليتها از دستگاه اجرايي به پيمانكار (كه ممكن است مستلزم هزينه بيشتري براي كارفرما گردد) ، و قطعيت دادن به تاريخ تكميل طرح و مبلغ پيمان است. به كارگيري اين روش، پيش نيازهايي دارد كه از جمله آنها، توانايي دستگاه اجرايي در تعريف دقيق و كامل پروژه (كم بودن ناشناخته هاي طبيعي يا قطعي بودن گستره يا اجزاي طرح)، قطعي بودن تامين اعتبارمورد نياز، اطمينان به وجود پيمانكاران توانمند وقابل اطمينان، و توانمندي مديريت دستگاه اجرايي، در اجراي اين نوع از روش اجراست.شماري از دستورالعمل هاي اين مجموعه، از نوع گروه سوم است. علت اين امر، تنوع طرحهاست و بنابراين، نم يتوان ضابط هاي عمومي براي آنها تعيين كرد. از اين رو، سعي شده است تا محدوديتي براي بهره گيري از متون كاملتر احتمالي، براي عوامل دست اندر كار، ايجاد نشود.

براي تكميل مجموعه ضوابط طرح و ساخت، به ويژه در رشته هاي مختلف، دستورالعمل هاي ديگري نيز مورد نياز است كه با گسترش به كارگيري اين روش اجرا در كشور و كسب تجربههاي اجرايي، نسبت به تهيه آنها اقدام خواهد شد .

در طرحهاي صنعتي، با تشخيص دستگاه اجرايي، از ضوابط اجرايي روش طرح و ساخت، در پروژههاي صنعتي استفاده ميشود.اميد است، مديران و مجريان طرحها، كارشناسان عالي رتبه كشور، و هم چنين متخصصان فني و اجرايي در بخشهاي دولتي و غير دولتي، به ويژه پيمانكاران طرح و ساخت، پس از به كارگيري اين ضوابط، نظرهاي اصلاحي و تكميلي خود رابه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال دارند، تا براي اصلاح يا تكميل اين ضوابط، در آينده به كار گرفته شود .

به استناد ماده ۱۵ آيين نامه اخذ رتبه شركتهاي طرح و ساخت يا EPC حداكثر تعدادكار مجاز در دست اجراي دارندگان گواهي صلاحيت به صورت هم زمان دو كار مي باشد و ظرفيت ريالي براي متقاضياني كه بر اساس آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران و يا پيمانكاران در پايه ۱ رتبه بندي شده اند حداقل ۱۰۰۰ و قابل افزايش تا ۵۰۰۰ ميليارد ريال و براي متقاضياني كه بر اساس آيين نامه هاي مذكور در پايه ۲ رتبه بندي شده اند حداقل ۵۰۰ و قابل افزايش تا ۲۵۰۰ ميليارد ريال مي باشد.در پروژه هايي كه پيمانكار طرح و ساخت به اندازه كافي وجود نداشته باشد با ارايه دلايل توجيهي از سوي دستگاه اجرايي و تاييد كارگروه تاييد صلاحيت ظرفيت حداكثر تعدادكارهمزمان قابل افزايش است.منظور از كار در دست اجرا، قراردادهاي منعقد شده اي است كه كارفرما به طرف قرارداد پيش پرداخت داده و يا گشايش اعتبار، فعال شده باشد.كارهاي داراي پيشرفت فيزيكي ۹۰ درصد بعنوان كاردردست اجرا محسوب نمي شود.كارها يا اقلامي كه بصورت خدمات بازپرداختي توسط كارفرما درقرارداد منظور مي شود .قيمت آنها جزء مبلغ قرارداد محسوب نمي گردد.حداكثر ظرفيت شركتهايي كه با توجه به اجراي دو پروژه طرح و ساخت بدون معرفي شركت همكار موفق به اخذ صلاحيت مي شوند توسط كارگروه تأييد صلاحيت و با در نظر گرفتن كارهاي انجام شده تعيين مي گردد در هر حال نبايد از حداكثر ظرفيت تعيين شده تجاوز نمايد.
براي ارجاع كار پروژه هاي بيش از ۵۰۰۰ ميليارد ريال و پروژه مجتمع هاي پالايشگاه هاي نفت و گاز و پتروشيمي طرح موضوع در كارگروه تأييد صلاحيت الزامي است. در ضمن كارگروه تاييد صلاحيت شركتهاي EPC مي تواند در صورت لزوم پيشنهادات خود را براي اصلاحات بعدي جداول به دفتر امور مشاوران و پيمانكاران ارايه نمايند تا در صورت تاييد نسبت به اعمال آن اقدام و به رشته هاي موجود اضافه گردد.

تقسيم بندي تخصصها و رشته هاي كاري پيمانكاران طرح و ساخت به شرح زير است :

الف) رشته EPC ساختمان ، شامل تخصصهاي :

ساختمانهاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي و درماني.
ساختمانهاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي .
معماري داخلي.
نوسازي و احياي بافت هاي فرسوده شهري.
مقاوم سازي و پدافند غيرعامل ساختمانهاي موجود .
ب) رشته EPC آب ، شامل تخصص هاي :

سدسازي و سازه هاي آبي .
شبكه هاي آبياري و زهكشي.
تاسيسات آب و فاضلاب.
حفاظت و مهندسي رودخانه.
تونل و ساز ههاي زيرزميني .
مقاوم سازي .
پ) رشته EPC راه و ترابري، شامل تخصصهاي :

راه سازي.
پل و تونل سازي .
حمل و نقل ريلي .
فرودگاه سازي.
بندرسازي.
مقاوم سازي .
ت) رشته EPC كشاورزي شامل تخصصهاي :

كشاورزي، منابع طبيعي و دامپروري.
شيلات و آبزيان.
فضاي سبز.
آبياري تحت فشار .
ث) رشته EPC آثار تاريخي و فرهنگي شامل تخصصهاي:

پژوهشهاي فرهنگي و تاريخي .
مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي.
معرفي.
مقاوم سازي .
براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت مشاوره جهت اخذ رتبه شركت ، با همكاران ما با شماره هاي 22883230-021 تماس بگيريد.


برچسب: اخذ رتبه و خريد و فروش رتبه 4 راه 5 راه 3 راه و آب، ثبت شركت، اخذ گريد، ثبت شركتها، اخذ رتبه پيمانكاري،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۴۰:۰۴ توسط:ثبت پارسه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :